Общи условия игра 2023

Правила за участие в кампанията "Споделяме любовта си към бижутата" 

1. Организатор на кампанията: „Ориентал Арт” ООД, със седалище и адрес на управление: Варна ул. Стенка Разин 29, ЕИК 103593927


2. Период на кампанията: 03.02.2023 - 14.02.2023 г.


3. Територия на кампанията:

Кампанията "Споделяме любовта си към бижутата"  се провежда във Facebook страницата на OrientalArt и уебсайта на OrientalArt : https://orientalart.bg/bg/lp/spodelqme-lubovta-si-kym-bijutata
 

4. Право на участие:

В кампанията има право да участва всяко физическо лице, което към дата на заявяване на желание за участие е навършило 18 години, с местоживеене и пребиваване на територията на Република България.


5. Механизъм за участие в играта:

Участието в кампанията не е обвързано с покупка.

Необходимо условие за участие в кампанията е:

Aбониране за информационния бюлетин на OrienalArt, чрез попълване на данните във формуляра за регистрация: https://orientalart.bg/bg/lp/spodelqme-lubovta-si-kym-bijutata
 

6. Описание на наградата:

6.1. Награда: Пръстен или медальон от колекция Амира на OrientalArt - https://orientalart.bg/

 

6.2. Общ брой на наградите: 2 броя

 

6.3. Печелившите получават съответните награди, а не паричната им равностойност.

6.4 Печелившите не могат да спечелят повече от една награда.

6.5 Спечелилият участник няма право да предоставя наградата на друг човек.

 


 

7. Обявяване на печелившите и получаване на наградите:

7.1 В рамките на 3 дни, след приключване на играта, на случаен принцип ще се изтеглят печелившите из между всички участници. Имената на победителите ще бъдат обявени в условията на играта в сайта -  https://orientalart.bg/ , както и на фейсбук страницата на OrientalArt - https://www.facebook.com/orientalart.bg

7.2 Организаторът ще уведоми печелившите чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адресите, с които са се регистрирали в играта.

7.3 Всеки печеливш участник трябва да се свърже с Организатора в срок до седем работни дни, след получаване на имейла, с който е уведомен, че печели награда.

7.4 В случай, че печелившият не се свърже с Организатора в седем дневния срок, той губи правото да получи своята награда.

7.5 Печелившите получават избраните от тях награди, а не паричната им равностойност.


 

8. Публичност и лични данни:

8.1 Включвайки се в кампанията, участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за изпращане на имейл уведомление за спечелване на награда или информационен бюлетин.

8.2 Участниците потвърждават, че са запознати с целта и средствата на обработка на личните им данни: Политика за поверителност |  HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy" HYPERLINK "https://orientalart.bg/privacy-policy"OrientalArt

8.3 За целите на кампанията Организаторът събира и обработва следните лични данни: име, фамилия и email.

8.4 С включването си в кампанията, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата на OrientalArt  с цел посочване на лицето, като спечелило.


 

 

 

9. Други условия

9.1 Тази кампания не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook, и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

9.3 Организаторът запазва правото си да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците, което прецени за неуместно, като обиди или нарушаващо добрите нрави и морала.

9.4 Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.

9.5 Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

9.6 Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

9.7 В случай на отказ от страна на спечелилия Участник да предостави необходимите данни за получаването на наградата си, Организаторът избира нов спечелил Участник отново чрез жребий.

9.8 Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

9.9 Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

9.10 Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Facebook страницата на Играта.

9.11 Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. Варна.

9.12 Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

9.13 Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.

9.14 Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

9.15 Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.16 . Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

9.17  Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

 

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Прочетете пълните условия на Политиката ни за поверителност тук: https://orientalart.bg/privacy-policy